algemene verkoopsvoorwaarden - Restaurant.be, Restaurant.be, De lekkerste restaurantgids!

algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 1. Voorwerp van het contract

 2. De webadvertentie omvat het online zetten van de naam, adresgegevens, telefoon en fax van de klant., een door de klant 24u/24u aanpasbare webpagina van het restaurant en een link vanuit de detailpagina van het restaurant op Restaurant.be naar deze website/webpagina. De aanpasbare elementen zijn: naam en adresgegevens van de zaak ; 3 foto’s; url eigen website; e-mailadres; korte omschrijving van de zaak; telefoon en fax; specialiteiten; sluitingsdagen en verlof; korte menubeschrijving; beheer recensies van de klanten. Dit voor de prijs van 50,00 (vijftig) euro per jaar. Prijs is exclusief BTW.

   

 3. Eigendom

 4. Met uitsluiting van de rechten op het merk, de naam en tekeningen van de modellen van de restaurateurs, blijven de inhoud van de pagina’s en alle publicaties verspreid op de site Restaurant.be alsook de websites en webpagina’s gecreëerd door Restaurant.be eigendom van Restaurant.be . De klant erkent dat hij alleen de schijfruimte (publicatie) huurt die nodig is om de pagina’s van de website online te zetten. Restaurant.be heeft het recht om zijn opgeslagen pagina’s,onder eender welke vorm te verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant.
 5. Wijzigingen door de klant

 6. Restaurant.be is niet verantwoordelijke voor de aanpassingen van de website door de klant.

   

 7. Verplichtingen

 8. De klant verbindt er zich volgens Restaurant.be toe:
  • de prijs van de prestaties en diensten contant te betalen;

  • uiterlijk 1 maand na het ondertekenen van de bestelbon het materiaal te bezorgen voor de creatie van de website/webpagina (foto’s,beelden,teksten,concept) en een gratis licentie tot het gebruik van deze intellectuele rechten van eender welke aard gegeven;
  • de juiste informatie te bezorgen en zelf of op eigen kosten alle informatie te laten wijzigen die onjuist zou zijn of onjuist geworden zou zijn.
  • binnen de 15 dagen kennis te geven van de sluiting van zijn zaak indien deze meer dan één maand bedraagt, ongeacht de reden.

   

 9. Duur van het contract – Verbreking

 10. Het contract wordt gesloten voor bepaalde duur met een minimum van 12 maanden vanaf het activeren van de link naar de website/webpagina van het restaurant. Na verloop van dit jaar neemt Restaurant.be terug contact op om het contract te verlengen. De verplichtingen van de klant tegenover Restaurant.be gaan in op het moment van de ondertekening van het contract. De ontijdige verbreking of de verbreking tegen de klant wordt vergoed met een schadeloosstelling gelijk aan de prijs die had moeten worden betaald tijdens de normale uitvoeringsperiode van het contract. Indien de klant zijn bestelling annuleert per aangetekend schrijven vóór het online brengen, is hij aan Restaurant.be de reële kosten van de reeds uitgevoerde werken verschuldigd, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 50% van de prijs overeengekomen in de bestelbon (artikel 1794 B.W.) wegens winstderving.

   

 11. Erkenning

 12. Bezorgen van het materiaal: de website/webpagina kan niet worden afgewerkt zonder foto’s, beelden, logo’s , enz. die de klant moet bezorgen uiterlijk 1 maand na het akkoord. Online brengen: De website/webpagina wordt gecreëerd op basis van de richtlijnen en het materiaal bezorgd door de klant en online geplaatst ter controle en goedkeuring van de klant. De klant wordt van dit online brengen op de hoogte gebracht via e-mail. Bij gebrek aan een omstandig schrijven binnen de 10 werkdagen met een beschrijving van contractueel aanvaardbare wijzigingen en het materiaal nodig voor de uitvoering daarvan, betekent dat, dat de klant akkoord gaat met de geleverde diensten. In geval van aanvaardbare opmerkingen zal Restaurant.be het nodige doen om de gevraagde wijzigingen uit te voeren. Facturatie: De kosten voor het abonnement en de prestaties zijn na de ondertekening van het contract jaarlijks verschuldigd. De eerste factuur wordt opgemaakt op de datum waarop de link vanuit de detailpagina van het restaurant op restaurant.be naar de website/webpagina van het restaurant werd geactiveerd. Ze omvat het jaarabonnement voor de plaatsing, vaste kosten voor de creatie van de pagina’s en de kosten van eventuele opties. Ze is verschuldigd zelfs indien de klant de creatie van de website/webpagina niet goedkeurt of indien de klant één maand na het ondertekenen van de bestelbon zijn materiaal niet heeft aangeleverd.

   

 13. Betalingen en klachten

 14. Restaurant.be behoudt zicht het recht voor haar facturen te cederen. Elke klacht moet – om in aanmerking te worden genomen – per aangetekend schrijven worden gericht aan firma Restaurant.be binnen de 30 dagen nadat het feit dat aanleiding geeft tot de klacht zich heeft voorgedaan, op straffe van verval. Elke achterstand van betaling zal een interest tot gevolg hebben die van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning 12% per jaar zal bedragen en een vaste en forfaitaire vergoeding van 20% met een minimum van € 125 in toepassing van het artikel 1229 van het B.W. en van de wet die elke commerciële transactie tussen ondernemingen (ongeacht ze openbaar of particulier zijn) regelt volgens het Belgisch recht via de wet van 02/08/2002 (Belgisch staatsblad van 07/08/2002). Bij gebrek aan betaling van ook maar 1 factuur binnen de 60 dagen, heeft firma restaurant.be het recht zijn prestaties op te schorten en de pagina’s van zijn site te halen totdat de factuur is betaald. Tijdens de periode van opschorting blijft de klant het abonnement verschuldigd, aangezien het beschikbaar was en moet blijven. Indien de partijen het schriftelijk eens worden over een uitgestelde betaling, geeft de niet-betaling van één enkele termijn aanleiding tot de opeisbaarheid van alle verschuldigde bedragen, met inbegrip van de gebruikelijke schadevergoedingen en de interesten. Voor uitgestelde betalingen alsook deelbetalingen is domiciliëring verplicht.

   

 15. Prijzen

 16. De prijzen kunnen op elke jaarvervaldag worden herzien volgens de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Daarnaast behoudt de Restaurant.be zicht het recht voor op elk ogenblik, mits een vooropzeg van 15 dagen haar prijzen te wijzigen. De gewijzigde prijzen zullen van toepassing op het huidige contract.

   

 17. Aansprakelijkheid Restaurant.be

 18. De aansprakelijkheid van Restaurant.be beperkt zich tot het doen van wat redelijk is (inspanningsverbintenis) om de uitvoering van het contract mogelijk te maken. De partijen komen uitdrukkelijk overeen Restaurant.be te ontslaan van alle schade andere dan loutere materiële en het bedrag van de schadeloosstelling te beperken tot maximaal 2 maal het bedrag van het jaarabonnement. Restaurant.be behoudt zich het recht voor de kenmerken van zijn technische infrastructuur en de keuze van zijn leveranciers te allen tijde te wijzigen. Rekening houdend met de complexiteit van de mondiale netwerken, de ongelijke capaciteiten van de diverse subnetwerken enz., is de aansprakelijkheid van Restaurant.be beperkt tot de hardware en software geïnstalleerd op de server. Restaurant.be kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de snelheid van de toegang vanaf andere sites waar ook ter wereld of voor externe vertragingen. De aansprakelijkheid van Restaurant.be houdt op aan de uitgang van de ip-routers die op de servers zijn geïnstalleerd. Restaurant.be kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de server niet beschikbaar is om redenen van overmacht, toeval of fouten, hoe klein ook, begaan door derden, zoals tekortkomingen van het openbaar elektriciteitsnet, stakingen, opstanden, oorlogen, stormen, aardbevingen, tekortkomingen van het openbaar telecommunicatienet, verlies van internetverbinding te wijten aan de openbare en private operatoren van wie Restaurant.be afhankelijk is, enz. Restaurant.be kan de dienstverlening onderbreken met het oog op het onderhoud van zijn servers. Behalve in dringende gevallen, moeten deze onderbrekingen plaatsvinden op het ogenblik van de dag dat het minst nadelig is voor de verbindingen met Europa. Elke onderbreking van de dienst gedurende een periode van meer dan 5 dagen, die niet past in het kader van het normale onderhoud van de systemen moet op voorhand door Restaurant.be aan de klant gemeld worden door het versturen van een e-mail naar het adres van de vennootschap. De dienstonderbrekingen leiden niet tot het opschorten de verschuldigdheid prorata temporis van het abonnement indien ze op het einde van het jaar niet meer dan 10% van de totale tijd bedragen, dit is 8760uur/jaar.

   

 19. Aansprakelijkheid klant

 20. De klant ontslaat Restaurant.be van elke aansprakelijkheid voor de inhoud en de gegevens van eerder welke aard opgeslagen of verspreid op of i.v.m. zijn site. De klant vrijwaart Restaurant.be tegen elk verhaal van derden tengevolge van deze informatie. De klant is als enige aansprakelijk voor de informatie verspreid op zijn site. De klant verzekert dat hij in het bezit is van alle toelatingen voor de internationale verspreiding van de beelden, teksten, video’s en documenten van welke aard ook op zijn pagina’s of die daarop kunnen worden verspreid. De klant neemt er kennis van dat de gebruikers eender welk element kunnen kopiëren dat op het WWW wordt verspreid (teksten; beelden; klank). De klant verbindt zich ertoe de strengste gedragsregels na te komen, i.h.b. inzake de publiciteit via e-mail. De klant verbindt zich ertoe op zijn website de wetten en reglementen na te leven die van kracht zijn in België of in de landen waar de site restaurant.be toegankelijk is, in het bijzonder en op niet exhaustieve wijze, de wetten en reglementen tot regeling van de werking van online diensten, de handel, de informatie, de bescherming van minderjarigen, de eerbied voor de menselijke persoon, de intellectuele eigendom. In geval van niet naleving van één van deze bepalingen, en na een ingebrekestelling door Restaurant.be per aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst waaraan binnen een termijn van 15 dagen geen gevolg wordt gegeven, heeft Restaurant.be het recht de dienst of een deel ervan op te schorten of te onderbreken, onverminderd de bedragen verschuldigd voor het plaatsen van de dienst. De opschorting of onderbreking van de dienst om één van de redenen genoemd in de paragrafen 4 en 5 van dit artikel geeft geen recht op de betaling van enige schadeloosstelling. De klant blijft aan Restaurant.be de verschuldigde bedragen, verschuldigd gedurende de resterende tijd van de duur van het contract.

   

 21. Rechtbanken en toepasbaar recht

 22. Elk geschil dat tussen de partijen kan ontstaan naar aanleiding van het opstellen, uitvoeren of interpreteren van deze voorwaarden, valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

Snelzoeken

Niet onmiddellijk het restaurant gevonden dat je zocht? Probeer deze handige snelzoeker!

Zoeken